Επιστολή δωρεάς της Ευγενίας Λαδά και του Βασιλείου Λαδά, σελ. 2