ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Λ. ΣΓΟΥΤΑ - Θ. ΠΕΤΟΥΣΗ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Λ. ΣΓΟΥΤΑ)

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη βράβευση, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Λ. Σγούτα - Θ. Πετούση (Κληρονομία Λ. Σγούτα), επιστημονικών εργασιών, ως εξής:

Α. Μονογραφία ή διδακτορική διατριβή «περί θεσμού τινος του Βυζαντινού Δικαίου»
Το ποσό του βραβείου ορίζεται σε Ευρώ 20.000,00.
Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν μέλη ΔΕΠ.
Η εργασία δεν είναι αναγκαίο να είναι δημοσιευμένη.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την εργασία τους μέσα σε τρία (3) έτη από την πρώτη δημοσίευση της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο (μέχρι 19-9-2020).

Β. Δύο διδακτορικές διατριβές στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας του Δικαίου (Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο, Ρωμαϊκό Δίκαιο, Βυζαντινό Δίκαιο)

Το ποσό του βραβείου ορίζεται σε Ευρώ 15.000,00, ανά διατριβή.
Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν μέλη ΔΕΠ.
Η εργασία δεν είναι αναγκαίο να είναι δημοσιευμένη.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την εργασία τους μέσα σε τρία (3) έτη από την πρώτη δημοσίευση της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο (μέχρι 19-9-2020).

Οι εργασίες θα υποβληθούν, με αίτηση, σε τρία (3) αντίγραφα, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο-Παν/μίου 30).

Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ. 210.3689131-4) καθώς και στην ιστοσελίδα της http://klirodotimata.uoa.gr/.